Megep Mesleki Mevzuat ve Mobbing

Bu dosya birden fazla sunucuda bulunabilir.

Detaylar

Mesleğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri sağlık hizmetleri alanının hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümünden mezun olanlar, sağlık hizmetleri bünyesinde istihdam edilirler. 22 Mayıs 2014 Perşembe günü resmi gazetede yayımlanan sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek gruplarının iş ve görev tanımları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

1.3.1. Hemşire Yardımcısı
Hemşire yardımcısı; sağlık hizmetleri alanının hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. Maddeler halinde görevleri aşağıda verilmiştir.
* Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
* Hastanın yatağını yapar.
* Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
* Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.
* Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
* Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
* Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
* Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.
* Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
* Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.
* Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
* Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
* Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur
* Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.
* Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
* Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
* Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.
* Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
* İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.
* Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
* Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara aklini sağlar.
* Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

1.3.2. Ebe Yardımcısı
Ebe yardımcısı; sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı dalından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.Görevleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
* Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.
* Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.
* Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.
* Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
* Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.
* Doğum sonrası dönemde anneye, bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.
* Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.
* Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir.
* Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yeni doğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.
* Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
* Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
* Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

1.3.3. Sağlık Bakım Teknisyeni
Sağlık bakım teknisyeni; sağlık hizmetleri alanının, sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde, yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur. Görevleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
* Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
* Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
* Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
* Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir.
* İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.
* Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.
* Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur
* Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
* Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
* Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.
* Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
* Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.


Yorum Ekle

Güvenlik Kodu:

61702