Kamu Hizmet Standartları Yönetmeliği

Bu dosya birden fazla sunucuda bulunabilir.

Açıklamalar

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15169
Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31/7/2009 No : 27305
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 48 S :
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir
kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine
getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması
MADDE 3 – (1) Kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru
mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu
hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(2) İdare, hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya
sürekli bürolar açabilir.
(3) İdare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlileri tespit eder. Taşra teşkilatı, tespit edilen
birim ve görevlileri bulundukları yerin en büyük mülkî idare amirine bildirir.
Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması
MADDE 4 – (1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veritabanlarının diğer idarelerle
paylaşılması esastır.
......
Devamı için PDF dosyasını indirmelisiniz.


Yorum Ekle

Güvenlik Kodu:

27865